برای ارتباط با مرکز جراحی دی میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

اراک,خیابان شهید شیرودی(خرم),روبروی سازمان انتقال خون,طبقه فوقانی داروخانه بوعلی

08633127175-80

فرم تماس با ما