دكتر احسان ستوده

دكتر احسان ستوده

جراحي عمومی
دكتر صادق خدام

دكتر صادق خدام

جراحي عمومی
دكتر سجاد ابراهيمی

دكتر سجاد ابراهيمی

جراحي عمومی
دكتر بابك عدلی

دكتر بابك عدلی

جراحي عمومی
دكتر رضا ناطوری

دكتر رضا ناطوری

جراحي عمومی
دكتر شاهين فاتح

دكتر شاهين فاتح

جراحي عمومی
دكتر محمود امينی

دكتر محمود امينی

جراحي عمومی
دكتر عليرضا رستمی

دكتر عليرضا رستمی

جراحي عمومی
 دكتر عليرضا كمالی

دكتر عليرضا كمالی

بيهوشی
 دكتر یكتا فقيه نصيری

دكتر یكتا فقيه نصيری

بيهوشی
دكتر محمد رضا فاطمي

دكتر محمد رضا فاطمي

متخصص بيهوشي
دكتر مسعود اسدي

دكتر مسعود اسدي

جراحي عمومي
دكتر محمود رضا باغي نيا

دكتر محمود رضا باغي نيا

متخصص كليه و مجاري ادراي
 دكتر داود عابدي

دكتر داود عابدي

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر اسماعيل حسيني

دكتر اسماعيل حسيني

متخصص بيهوشي
 دكتر اسماعيل رضائيان

دكتر اسماعيل رضائيان

جراح و متخصص چشم
 دكتر فرزاد زماني

دكتر فرزاد زماني

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر رضا بديعي

دكتر رضا بديعي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر عليرضا نوشاد كامران

دكتر عليرضا نوشاد كامران

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر شهرزاد آخوند زاده

دكتر شهرزاد آخوند زاده

متخصص زنان
دكتر عصمت مشهدي

دكتر عصمت مشهدي

متخصص زنان