دكتر احسان ستوده

دكتر احسان ستوده

جراحي عمومی
دكتر صادق خدام

دكتر صادق خدام

جراحي عمومی
دكتر بابك عدلی

دكتر بابك عدلی

جراحي عمومی
دكتر عليرضا رستمی

دكتر عليرضا رستمی

جراحي عمومی
 دكتر عليرضا كمالی

دكتر عليرضا كمالی

بيهوشی
 دكتر یكتا فقيه نصيری

دكتر یكتا فقيه نصيری

بيهوشی
دكتر محمد رضا فاطمي

دكتر محمد رضا فاطمي

متخصص بيهوشي
دكتر مسعود اسدي

دكتر مسعود اسدي

جراحي عمومي
دكتر محمود رضا باغي نيا

دكتر محمود رضا باغي نيا

متخصص كليه و مجاري ادراي
 دكتر داود عابدي

دكتر داود عابدي

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر اسماعيل حسيني

دكتر اسماعيل حسيني

متخصص بيهوشي
 دكتر اسماعيل رضائيان

دكتر اسماعيل رضائيان

جراح و متخصص چشم
 دكتر فرزاد زماني

دكتر فرزاد زماني

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر عليرضا نوشاد كامران

دكتر عليرضا نوشاد كامران

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر شهرزاد آخوند زاده

دكتر شهرزاد آخوند زاده

متخصص زنان
دكتر عصمت مشهدي

دكتر عصمت مشهدي

متخصص زنان
دكترسيامك راكعي

دكترسيامك راكعي

جراح پلاستيك
 دكتر مهدي حيدري زاده

دكتر مهدي حيدري زاده

جراح فك و صورت , زيبايي بيني
دكتر نرگس ناصري

دكتر نرگس ناصري

متخصص گوش، حلق و بینی
دكتر متين شيراني

دكتر متين شيراني

متخصص كليه و مجاري ادراري
 دكتر محمد نظري

دكتر محمد نظري

متخصص جراحي عمومي
دكتر مهدي بابايي

دكتر مهدي بابايي

دندانپزشكي اطفال
دكتر الناز فروغي

دكتر الناز فروغي

دندانپزشكي اطفال
 دكتر شيما نورمحمدي

دكتر شيما نورمحمدي

دندانپزشكي اطفال
دكتر عليرضا ناطقي

دكتر عليرضا ناطقي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر شاپور كوپايي

دكتر شاپور كوپايي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر علي اكبر خدابخشي

دكتر علي اكبر خدابخشي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر مليحه ياوري

دكتر مليحه ياوري

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر سيد محمد آقاجانپور

دكتر سيد محمد آقاجانپور

متخصص گوش و حلق و بيني