كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

بازدید:  ۱۰۴ نفر

نویسنده:  مدير سايت

كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

بازدید:  ۷۵ نفر

نویسنده:  مدير سايت

نشست تخصصي بروزرساني پورتال

نشست تخصصي بروزرساني پورتال

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

بازدید:  ۸۶ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته تخصصي ايمني

برگزاري كميته تخصصي ايمني

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۹۰ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 برگزاري كميته اخلاق

برگزاري كميته اخلاق

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۱۱۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته كنترل عفونت

برگزاري كميته كنترل عفونت

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۹۴ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته خطر وبحران وبلايا

برگزاري كميته خطر وبحران وبلايا

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۱۰۹ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۱۰۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۹۷ نفر

نویسنده:  مدير سايت

:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

بازدید:  ۱۲۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

بازدید:  ۱۱۸ نفر

نویسنده:  مدير سايت

تغذيه و نقش آن در سلامتي

تغذيه و نقش آن در سلامتي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

بازدید:  ۹۷ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

بازدید:  ۱۴۶ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازدید:  ۱۳۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

بازدید:  ۱۳۶ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سرم تراپي

جلسه آموزشي سرم تراپي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۱۹۱ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۲۰۸ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

بازدید:  ۲۲۵ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

بازدید:  ۲۷۶ نفر

نویسنده:  مدیر سایت