بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

بازدید:  ۳۶ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازدید:  ۳۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

بازدید:  ۴۱ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سرم تراپي

جلسه آموزشي سرم تراپي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۱۰۹ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۱۰۶ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

بازدید:  ۱۴۲ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

بازدید:  ۱۶۹ نفر

نویسنده:  مدیر سایت