شرح وظايف مسئول اسناد پزشكي

شرح وظايف  مسئول اسناد پزشكي

 1. کنترل و رسیدگی و تنظیم اسناد بستری(بیماران بستری) بر اساس قرارداد فی ما بین با سازمانهای بیمه گر و ارسال لیست پرونده های بستری به بیمه ها
 2. نظارت بر تعرفه های اعلام شده از وزارت خانه
 3. جوابگویی مراجعین درحین دریافت خدمات و بستری در مركز جراحي  وبعد از ترخیص از مركز جراحي و پاسخگويي به ارباب رجوع جهت تحويل پرونده
 4. جوابگویی به سازمانهای طرف قرارداد و شفاف سازی در خصوص دریافت هزینه ها از بیماران آن سازمانها
 5. کنترل ونظارت بر هزینه  درمان بیماران بستری و سرپایی از بدو ورود تا روز ترخیص
 6. کنترل ونظارت بر کار منشی های  بخشهای  بستري و اتا ق عمل
 7. اسكن اوراق پرونده هاي كد گذاري شده در سيستم HISطبق دستورالعمل سيستم اطلاعات  مركز جراحي
 8. اسكن پرونده ها در موارد خاص بلافاصله پس از وصول به مدارك پزشكي
 9. بايگاني پرونده هاي تعيين تكليف شده و تكميل شده از نظر فرايند مدارك پزشكي بصورت سريال در بايگاني پرونده ها
 10. جوابدهي به درخواستهاي پرونده و جوابدهي به نامه هاي مراجع قانوني در رابطه با پرونده هاي بيماران
 11. باز يابي پرونده ها
 12. اسكن اوراق پرونده هاي كد گذاري شده در سيستم HISطبق دستورالعمل سيستم اطلاعات بيمارستان
 13. اسكن پرونده ها و در موارد خاص بلافاصله پس از وصول به مدارك پزشكي
 14. مرتب كردن اوراق پرونده ها براساس استاندارد
 15. تفكيك و خارج سازي اوراق تكميل نشده غير از اوراق اصلي
 16. انجام تحليل كمي پرونده ها و چك نمودن پرونده ها از نظر مهر و امضاداشتن گزارشات و دستورات
 17. پيگيري جهت تكميل پرونده هاي ناقص توسط پزشكان معالج بيمار
 18. بررسي و مطالعه پرونده بيمار و تخصيص كد تشخيص بيماري از كتاب طبقه بندي آماري بين المللي بيماريها و مسايل وابسته بهداشتي و همچنين تخصيص كد اعمال جراحي از كتاب طبقه بندي بين المللي بيماريها و حالات باليني  ( ICD- 9CM)
 19. كد گذاري علل فوت بيماران بر روي گواهي فوت
 20. ثبت كد هاي مربوطه در نرم افزار
 21. تهيه و استخراج آمار مركز جراحي  اعم از آمار بيمار و آمار بيماري
 22. تجزيه و تحليل آمار
 23. تهيه نمودارها و شاخص هاي آماري
 24. تهيه شاخصهاي آماري مانند درصد اشغال تخت و چرخش اشغال تخت
 25. تهيه نمودارهاي شاخصهاي بيماري
 26. برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت جهت واحد مدارك پزشكي
 27. تعامل با مافوق جهت اجرايي ساختن طرح ها
 28. انجام مكاتبات اداري مربوط به واحد مدارك پزشكي با ساير سازمانها و مقامات مافوق
 29. انجام كنترل و اخذ باز خورد از روند كاري پرسنل جهت انجام اصلاحات در فرايند برنامه ريزي
 30. پيگيري جهت خريد تجهيزات و ملزومات بخش مدارك پزشكي
 31. رعايت اصول اخلاقي و حفظ اسرار بيماران
 32. بررسی وتحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ، روش های کار ،   وسائل جا ومکان واحد مدارک پزشکی
 33. پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی وارگانهای دیگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشکی
 34. پیگیری و رفع نقص پرونده ها به لحاظ کیفی و کمی
 35. بررسی کسورات بیمه ها