راهنمای بیماران

  1. پذيرش بيمار با مراجعه حضوري و ارائه دستور بستري  و مدرك شناسايي معتبربه همراه آزمايشات ،سونوگرافي و .............. انجام مي پذيرد . در صورت نداشتن دستور پزشك جهت بستري (با هماهنگي تلفني پزشك معالج ) و پس از تاييد پزشك مربوطه اين امر امكان پذير است.
  2. حتي المقدور 24 ساعت قبل از پذيرش جهت دريافت معرفي نامه از سازمان هاي بيمه گر اقدام نموده و هنگام پذيرش ارائه شود . البته برخي بيمه ها  چون بيمه ايران، بيمه  دانا و sos معرفي اينترنتي توسط همكاران پذيرش گرفته خواهد شد.
  3. برخي از جراحي ها همانند كلوپرافي و شكستگي بيني و ...........نياز باه تاييديه از بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي ،خدمات درماني ،نيروهاي مسلح) دارند حتي المقدور يك روز قبل از عمل جهت گرفتن تاييديه به بيمه مراجعه شود .

 جراحي عمومي ،زنان ،گوش و حلق و بيني ،چشم ،ارتوپدي ،جراحي اعصاب و ارولوژي مي باشد.

آدرس:اراك –خيابان شهيدشيرودي(خرم)روبروي سازمان انتقال خون –طبقه فوقاني داروخانه بوعلي

مركز جراحي محدود دي

تلفن :82-33127175-086