شرح وظایف کارشناس هوشبری

شرح وظایف کارشناس هوشبری

1-دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اطاق عمل

2-اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری( شامل دستگاههای بیهوشی، ساکشن، مانیتور، پالس اکسی متر و ...) و گزارش هرگونه نقص یا خرابی به سرپرستار

3-اطلاع از وجود داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها

4-آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل

5- آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی

6- کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان ازکامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز(مانند اجازه عمل، آزمایشات ضروری، نوارقلب، مشاوره، آماده بودن خون و ...)

7- اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار:

کنترل آمادگی قبل از عمل

- کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات

- هدایت بیمار به تخت عمل و همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل و دادن توضیحات در مورد بیهوشی

- کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی

- برقراری راه وریدی ( IV ) - ثابت نمودن سر بیمار

- در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی به پزشک

- کنترل گازهای بیهوشی جهت پرهیز از استفاده آنها بجای یکدیگر

اجرای دستورات و همکاری با پزشک

8- اقدامات و تدابیر حین بیهوشی بیمار:

- کنترل علائم حیاتی

 

 

- مانیتورینگ یا کنترل سطح بیهوشی

- کنترل راه‌هوایی بیمار - کنترل جذب و دفع

- مکتوب شدن دستورات شفاهی

- حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی

- ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه

- حفاظت از بیمار جهت جلوگیری از سوختگی با کوتر

9- اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار:

- کمک و همکاری با پزشک در بهوش آوردن بیمار

- کنترل علائم حیاتی، ثبت آنها و گزارش مواردغیرطبیعی

- کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکسها و ورود به مرحله هوشیاری

- محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد-کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری

10- انتقال بیمار به ریکاوری و گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار(علائم حیاتی، روش بیهوشی، داروها، سطح هوشیاری، رفلکس ها، رنگ پوست، خونریزی، مایعات دریافتی و خون، مشکلات و عوارض ثبت قبل و حین بی هوشی و …) به مسئول ریکاوری

11- ضد عفونی و آماده کردن کلیه وسایل مربوط به بی هوشی جهت عمل بعدی

12- شرکت در برنامه های آموزشی ضمن خدمت(بازآموزی و ....)

13- تحویل فرم های تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی لازم در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی به مسئول ریکاوری

14- همکاری در انجام عملیات احیا قلبی – تنفسی در اتاق عمل

15- همکاری کامل با تیم عمل جراحی

16-انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق