شرح وظايف کارشناس و كاردان اتاق عمل

شرح وظايف کارشناس و كاردان  اتاق عمل


1- دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه
2-اطمينان يافتن از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل
( شامل: ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق
3-اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي و كمبودها و نقايص به
مسئول مافوق
4-آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها
5- كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم بر ق رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي، ايمني و

6- آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي
7- كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كا مل بودن مدارك پزشكي مورد نياز ( مانند اجازه عمل و
آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل ،عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآلات و ...)
8- كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.
9- ايفاي نقش سيار قبل ازعمل:
- برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي لازم به بيمار
- كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي
- كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات
- هدايت بيمار به تخت عمل - قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي وارد نگردد
و پوشش و حريم بيمار حفظ شود
- تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسب نوع و ناحيه عمل
10- ايفاي نقش سيار حين عمل:
- حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار - كمك به جراحان و پرستار
اسكراب در پوشيدن گان و دستكش و ...
- بازنمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها
- پرب منطقه عمل
- شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از
استفاده
- كنترل رعايت نكات استريل در حين عمل
- پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها
-
توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تأمين وضعيت جديد در جهت اصلاح تغيير بوجودآمده
- نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست  مركز جراحي و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و
فرستادن آن به آزمايشگاه بر طبق دستور العمل و دريافت رسيد
- ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي
11- ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل:
كمك در پانسمان محل جراحي
- برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري
- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود
- خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي
- كمك در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيت ناحيه جراحي
12- ايفاي نقش دست شسته ( اسكراب ) در حين عمل:
دست شستن بر طبق دستورالعمل
- پوشيدن گان و دستكش استريل
- پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها ( شامل وسايل
جراحي، نخ، درنها، گاز و ...)
- شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم م صرف شده (گاز، لنگاز، قيچي، پنس، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع
و در طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيار
-كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق مشخصات هر ست جراحي
- كمك در شستن نهايي پوست بيمار(درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل
- نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل
- اطلاع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شان ها جهت جلوگيري از سوختگي باكوتر
13- ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل:
كمك به پانسمان محل عمل
- برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به
ريكاوري
- گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري
- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثب تگرديده
- جمع آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون بر حسب سياست
مركز جراحي
14- شركت در انجام عمليات احيا در اتاق عمل
15- شركت در آموزشهاي ضمن خدمت - بازآموزي و ...
16- قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز

17-انجام ساير امور محوله  طبق نظر مافوق