شرح وظایف مدیر امور مالی

)اقدامات لازم در جهت حفظ و نگهداري وجوه نقد ،تاسيسات و ساير دارايي هاي تعاوني

2)اقدام در جهت حفظ و نگهداري مناسب اسناد ،اوراق بهادار ،مدارك ،دفاتر قانوني ،دفتر صورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديره ،دفتر سهام و سوابق مكاتبات

3)بررسي سوابق ،مدارك  و درخواست هاي وارده در خصوص پرداخت وجه و دادن مجوز صدور چك

4)نظارت بر تحرير منظم دفاتر قانوني و تنظيم محاسبات روزانه و نگهداري آنها با رعايت اصول و موازين حسابداري به نحوه مطلوب

5)پيگيري جهت تهيه تراز آزمايشي سه ماه (3)عملكرد مالي تعاوني به همراه تجزيه و تحليل و طرح آن در جلسه هيات مديره و پيگيري ارسال نسخه اي از آن به بازرس /بازرسان و وزارت تعاون (واحد اداري ذيربط)

6)پيگيري جهت تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان و عملكرد سالانه تعاوني و تسليم نسخه اي از آن به هيات مديره  و تحويل نسخه اي از آن پس از تاييد هيات مديره به بازرس /بازرسان و وزارت تعاون حداقل يك (1) ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه تعاوني

7)پيگيري و اقدام در جهت تكميل و ارسال به موقع اظهار نامه مالياتي  و صورت جلسه مجمع عمومي سالانه به حوزه مالياتي مربوط

8*)قرار دادن موضوع دعوت مجامع عمومي (در موعد قانوني )در دستور جلسه هيات مديره و تهيه پيش نويس دعوت مجامع عمومي و انجام اقدامات لازم  جهت انتشار آگهي دعوت پس از تاييد و امضاء

9*)پيگيري جهت اخذ گزارش هيات مديره و بازرس /بازرسان تعاوني و تكثير صورت هاي مالي ،بودجه ،گزارش هيات مديره  و بازرس /بازرسان به تعداد مناسب جهت ارائه به اعضاءمتقاضي در محل تعاوني از حداقل پانزده (15) روز قبل از برگزاري مجمع عمومي

10*)مباشرت و نظارت در مخارج جاري تعاوني با رعايت صرفه و صلاح و بودجه مصوب سالانه و مصوبات هيات مديره

11)نظارت بر واريز وجوه حاصل از عمليات  روزانه تعاوني به حساب جاري تعاوني در بانك ها يا صندوق تعاون .

12)انتخاب مسئول تنخواه گردان و تعيين ميزان تضمين متناسب با سقف تنخواه و اخذ وجه الضمان به ميزان تعيين شده

13*)اقدام در جهت تحت پوشش بيمه قرار دادن اموال و دارايي و همچنين كار كنان تعاوني با اخذ مجوز از هيات مديره

14)نظارت و مراقبت در ثبت نام اعضاء(مشخصات و نشاني )در دفتر سهام داران  و تعيين شماره عضويت آنان ،تشكيل پرونده  و صدور كارت(يا دفترچه )عضويت براي آنان.

15)تهيه صورت  تقسيم سود ويژه سالانه و ارائه آن به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي

*16)مدير عامل موظف است با بازرس/بازرسان همكاري نموده و مدارك ،صورت هاي مالي و دفاتر قانوني را در صورت مراجعه و درخواست ،به طريقي كه به فعاليت عادي تعاون لطمه وارد نشود در اختيارشان قرار دهد

17)مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي ،حل اختلاف كارگري  و ساير مراجع به منظور دفاع از حقوق تعاوني با داشتن وكالت يا نمايندگي حقوقي تعاوني

18*)تهيه نمونه قرار دادهاي استخدامي ،شرح وظايف كاركنان

19*)اقدام در جهت ارتقاءمعلومات شغلي  و حرفه اي كاركنان و فراهم نمودن شرايط لازم به منظور شركت آنان در دوره هاي آموزشي و تخصصي لازم

20*) صدور مجوز پرداخت حقوق و مزايا ماهانه پرسنل تعاوني در چار چوب بودجه مصوب سالانه (حقوق و مزايا ،جمعه كاري ،اضافه كاري ، بن كارگري و..............

*21) پيشنهاد به هيات مديره جهت پرداخت پاداش  به كاركنان  به منظور ايجاد انگيزه در افزايش ارائه خدمات بيشتر و بهتر و همچنين ارتقاء كمي و كيفي توليدات

*22)اظهار نظر در خصوص درخواست مرخصي كاركنان و موافقت يا مخالفت با آن با رعايت مقررات مربوط

*23)اقدام در نصب تابلوي نام تعاوني در محل مناسب  و تهيه اوراق داراي سر برگ  نام و مشخصات تعاوني