شرح وظايف منشي اتاق عمل

-منشي اتاق عمل مسئوليت انجام كليه امور دفتري اتاق عمل را زير نظر مستقيم سر پرستار اتاق عمل عهده ار است.

2-كسب دستور و برنامه كار از سر پرستار  اتاق عمل

3-مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده كردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از قبيل برگه علائم حياتي ،درخواست آزمايش و...........................

4-تنظيم اوراق اداري و درخواست هاي مختلف در صورت لزوم ارسال و پيگيري آن به بخشها  و ساير قسمت هاي اداري ،درماني  و خدماتي مركز شامل :

5-تهيه آمار روزانه بيماران

6-آماده كردن يادداشت هاي مورد نياز بخش(نوشتن ،تايپ،تكثير )پاكنويس برنامه كاري كاركنان

7-پاسخ دادن به تلفن ها ،دريافت و رساندن پيغام به پزشكان و بيماران

8-رسيدگي  و پاسخ گويي به مشكلات و سؤالات بيمار

9-پذيرش بيمار در اتاق عمل و بررسي اوراق هويتي بيمار  و چك كردن مشخصات بيمار با دستبند و كسب اطمينان از  نداشتن وسايل اضافي و كامل بودن مدارك پزشكي  و هدايت بيمار به اتاق عمل

 

10-درج كليه لوازم مصرفي در پرونده بيمار  و وارد نمودن آنها در سامانه الكترونيكي

 

11-چك كردن كليه اوراق پرونده از نظر كامل بودن آن اوراق مربوطه شامل:

تاريخ ، دريافت نمونه ، تاريخ تنظيم گزارش ، شماره نمونه پاتولوژي ،شرح مشخصات و محل برداشتن نسج ،محلول نگهدارنده ،معاينات ماكروسكوپي ، معاينات ميكروسكوپي ،تشخيص ،نام و امضاء پاتولوژيست

12-نگهدار ي و جمع آوري نمونه ها بر طبق سياستهاي كلينيك  و ثبت مشخصات بر روي ظروف حاوي نمونه و تحويل آنها به پاتولو‍ژي  و يا بخش و دريافت رسيد .

 

13-ارائه آموزشهاي بعد از عمل به صورت بروشور آموزشي به بخش جهت تحويل به بيمار

 

14-انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق