شرح وظايف حسابدار

 1. مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها
 2. تهيه و تنظيم ليست هاي حقوقي،اضافه كار و فوق العاده و ساير دريافت هاي كاركنان با نظارت مقام فوق
 3. تهيه و تنظيم و نگهداري حساب اعتبارات به تفكيك برنامه ها،فعاليت ها و مواد هزينه بودجه جاري و عمراني
 4. همكاري در انجام امور مربوط به پرداخت كليه هزينه هاي پرسنلي،اداري و سرمايه گذاري ثابت و انتقالي بر اساس اعتبارات مصوب و وجوه دريافتي از خزانه و صدور اسناد هزينه و صدور ليست هاي مربوطه
 5. انجام امور مربوط به تامين اعتبار احكام صادره،اسناد هزينه،قراردادها و تعهدات مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني
 6. تهيه و تنظيم پيش پرداختها،علي الحسابها واسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي
 7. تهيه بيلان و تراز و تفريغ بودجه براي ارسال به مراجع ذيربط با توجه به مقررات
 8. تهيه پيش نويس نامه هاي مالي،فرمهاي محاسباتي و گزارشهاي لازم و گواهي دريافت حقوق و خدمات درماني و ساير گواهي هاي حقوق مورد نياز كاركنان و ارائه به مقام ما فوق
 9. تنظيم سند حقوقي ماهانه-ارسال كسورات به حسابهاي مربوطه
 10. تنظيم دفاتر روزنامه،معين،اعتبارات،تعهدات و دفتر كل
 11. انجام امور مالي و تهيه اسناد طرحهاي آماري اجرا شده و پرداخت دستمزد عوامل اجرايي
 12. بايگاني و مراقبت از كليه اسناد حسابداري و اوراق بهادار
 13. ساير امور محوله از طرف مافوق در چارچوب وظايف واحد
 14. اداره سيستمهاي حسابداري و دفتر داري به نحوكارا و موثر مطابق با قوانين و مقررات مالي و قانوني
 15. انجام اقدامات لازم در زمينه پرداخت حقوق و دستمزد
 16. ثبت به موقع و به تاريخ وقوع كليه وقايع مالي در دفاتر دستمزد
 17. تهيه دفاتر مالي ،تراز عملكرد بودجه ،حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي
 18. نگهداري حساب ريالي اموال و محاسبه قيمت تمام شده  و قيمت فروش محصولات
 19. بررسي و تعيين انحرافات مغايرت هاي احتمالي در پرداخت ها و هزينه ها ،ضايعات خريد مصرف مواد و قطعات ،ساعات كار تلف شده ،اقلام انبارها  و موارد مشابه
 20. تهيه خلاصه وضعيت وصوليها ،پرداختها ،مطالبات ،بدهيها،نقد ينگي شركت  و ارائه آن به مديريت مالي
 21. بررسي ،تهيه و تنظيم ،كنترل و تاييد كليه اسناد حسابداري
 22. صدور اسناد مربوط به پرداخت كسورات بيمه ،ماليات ،وام ها و ....................
 23. صدور اسناد صندوق و دريافت و پرداختهاي نقدي
 24. انجام كليه خدمات كامپيوتري مربوط به فعاليتهاي مالي شركت
 25. رعايت ايمني و بهداشت و نظم و مقررات در محيط كار
 26. شركت در كلاسهاي آموزشي
 27. ارائه گزارشات مختلف از فعاليتهاي مالي به صورت مستمر و ارائه آن به مدير مالي
 28. انجام ساير امور محوله از طرف مدير مالي