شرح وظايف متصدي پذيرش ، ترخيص

شرح وظايف متصدي پذيرش ، ترخيص

1)رعايت  كليه ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از اتلاف وقت مراجعين .

2)راهنمايي و توجيه بيماران براي تهيه مدارك لازم جهت  انجام  اعمال  جراحي وجلوگيري از سرگرداني مراجعين ..

3)پذیرش بیماران بستری  و بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش.

4)تشکیل پرونده به همراه  ثبت  اطلاعات دقيق هویتی  بیمار مطابق  مدارک معتبر طبق مقررات و ثبت آدرس دقيق و شماره تلفن  و ثبت مشخصات  همراه بیمار

5)تعيين  وقت و ساعت عمل جراحي طبق دستور پزشک

6)اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.

7)رعايت كليه موارد خواسته شده از سوي سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد .

7)نظر خواهي ورفع شكايات و  كسب رضايتمندي مراجعين. و توزيع  و جمع  آوري فرم  هاي نظر سنجي

8)ارائه گزارش عملكردكتبي ماهيانه  به  مقام مافوق .

9)انجام كليه امور محوله از سوي سرپرست مربوطه

10)برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف

11)اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش  طبق قوانین و مقررات

12)ارسال پرونده بیمار و راهنمايي بيمار به بخش  بستري پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار

13)ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران

14)همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحد مدارک پزشکی و سایر بخشها

15)رعايت حسن  برخورد و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط صحيح  با ارباب رجوع و پرسنل

16)صدور قبض  و صورتحساب جهت خدمات ارائه شده به  بیماران

17)ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم پذيرش  و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

18)پيش بيني و برآورد تعداد فرم هاي مورد نياز جهت پذيرش بيماران براي مدت 6 ماه

19)تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق

20)هماهنگي با  مسئول اتاق عمل  در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار

21) ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و  واحد اسناد پزشكي در خصوص تائيد برخي از اعمال جراحي بيماران تحت پوشش  بيمه  و اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي ( تمديد يا لغو قرارداد )

22)انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق

23)شركت در كلاسهاي آموزشي  و جلسات

24)راهنمايي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.

25)ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.

26)ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول مافوق در خصوص اطلاع و اجراي آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.

27)انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق