دكتر بابك عدلی

دكتر بابك عدلی

جراحي عمومی
 دكتر یكتا فقيه نصيری

دكتر یكتا فقيه نصيری

بيهوشی
دكتر محمد رضا فاطمي

دكتر محمد رضا فاطمي

متخصص بيهوشي
دكتر مسعود اسدي

دكتر مسعود اسدي

جراحي عمومي
دكتر محمود رضا باغي نيا

دكتر محمود رضا باغي نيا

متخصص كليه و مجاري ادراي
 دكتر داود عابدي

دكتر داود عابدي

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر اسماعيل حسيني

دكتر اسماعيل حسيني

متخصص بيهوشي
 دكتر اسماعيل رضائيان

دكتر اسماعيل رضائيان

جراح و متخصص چشم
 دكتر فرزاد زماني

دكتر فرزاد زماني

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر عليرضا نوشاد كامران

دكتر عليرضا نوشاد كامران

متخصص كليه و مجاري ادراي
دكتر شهرزاد آخوند زاده

دكتر شهرزاد آخوند زاده

متخصص زنان و زايمان
دكترسيامك راكعي

دكترسيامك راكعي

جراح پلاستيك
 دكتر مهدي حيدري زاده

دكتر مهدي حيدري زاده

جراح فك و صورت , زيبايي بيني
دكتر نرگس ناصري

دكتر نرگس ناصري

متخصص گوش، حلق و بینی
دكتر متين شيراني

دكتر متين شيراني

متخصص كليه و مجاري ادراري
دكتر مهدي بابايي

دكتر مهدي بابايي

دندانپزشكي اطفال
 دكتر شيما نورمحمدي

دكتر شيما نورمحمدي

دندانپزشكي اطفال
دكتر شاپور كوپايي

دكتر شاپور كوپايي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر علي اكبر خدابخشي

دكتر علي اكبر خدابخشي

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر مليحه ياوري

دكتر مليحه ياوري

متخصص گوش و حلق و بيني
دكتر سيد محمد آقاجانپور

دكتر سيد محمد آقاجانپور

متخصص گوش و حلق و بيني