كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

بازدید:  ۵۰۴ نفر

نویسنده:  مدير سايت

كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

بازدید:  ۳۹۰ نفر

نویسنده:  مدير سايت

نشست تخصصي بروزرساني پورتال

نشست تخصصي بروزرساني پورتال

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

بازدید:  ۳۶۵ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته تخصصي ايمني

برگزاري كميته تخصصي ايمني

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۳۶۷ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 برگزاري كميته اخلاق

برگزاري كميته اخلاق

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۵۱۲ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته كنترل عفونت

برگزاري كميته كنترل عفونت

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

بازدید:  ۳۶۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كميته خطر وبحران وبلايا

برگزاري كميته خطر وبحران وبلايا

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۴۰۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۳۷۹ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

بازدید:  ۳۷۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

بازدید:  ۴۰۵ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

بازدید:  ۳۹۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

تغذيه و نقش آن در سلامتي

تغذيه و نقش آن در سلامتي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

بازدید:  ۳۶۹ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

بازدید:  ۴۷۷ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري دومين كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

بازدید:  ۴۰۲ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

تاریخ:  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

بازدید:  ۴۰۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سرم تراپي

جلسه آموزشي سرم تراپي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۴۴۳ نفر

نویسنده:  مدير سايت

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

بازدید:  ۴۹۵ نفر

نویسنده:  مدير سايت

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

بازدید:  ۴۹۱ نفر

نویسنده:  مدير سايت

 جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

تاریخ:  ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

بازدید:  ۵۹۸ نفر

نویسنده:  مدیر سایت