بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

 بازديد كارشناسان IPDوزارت بهداشت ودانشگاه علوم پزشكي

بسمه تعالي
باتوجه به جايگاه گردشگري سلامت در راهبردهاي وزارت بهداشت واهميت ارتقاء اين صنعت درتاريخ 1402/03/03 كارشناسان گردشگري سلامت از وزارت بهداشت به همراه همكاراني از واحد گردشگري سلامت دانشگاه علوم پزشكي اراك از امكانات وتجهيزات اين مركز بازديد بعمل آورده وازنزديك با مديرعامل وهمكاران دست اندركار اين مركز به رايزني وبررسي توانمدي اين مركز درجذب گردشگران سلامت پرداختند .دراين بازديد كه با حضور تيم IPD كلينيك وكارشناسان وزارتي ودانشگاه علوم پزشكي اراك برگزارشد راهكارهاي افزايش جذب بيمار دراين خصوص  و تجارب اين مركز وساير مراكز موردبحث وبررسي قرارگرفت .دراين ديدار ها كه درحضور مديرعامل مركز صورت گرفت ايشان كمبودها وپيشنهاداتي دراين خصوص به تيم اعزامي وزارت بهداشت ارائه نموده وخواستار حمايت از بخش خصوصي دراين زمينه شدند .درپايان ضمن بازديد از بخش جراحي وامكانات IPDمركز مقررشد نقطه نظرات اين مركز طي مكاتبه با دانشگاه به اطلاع وزارت بهداشت برسد .اين بازديد كه ازساعت 13 شروع شد درساعت 16.30 دقيقه پايان يافت .لازم به ذكر است اين مركز يكي از دو مركز داراي مجوز پذيرش IPDدراستان  ازسوي وزارت بهداشت ميباشد .


نظرات

نظر دهید...