جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

جلسه آموزشي سنگ هاي ادراي

برگزاري دوره بازآموزي وي‍‍ژه كاركنان - سنگهاي كليه 

 درادامه راهبرد مديريت كلان مركز ودرراستاي اجرايي شدن سنجه هاي  اعتباربخشي مراكز جراحي محدود و ارتقاء سطح علمي كاركنان ، كلاس آموزشي با عنوان آشنايي با سنگهاي كليه واقدامات ضروري وراههاي پيشگيري ازآن توسط استاد  جناب آقاي دكتر باغي نيا جراح ومتخصص كليه ومجاري ادراري در دفترمديرعامل باحضور كاركنان مركز برگزارگرديددراين جلسه ضمن آشنايي با نحوه تشكيل سنگ راههاي جلوگيري واقدامات پيشگيرانه بصورت فيلم وسخنراني  ارائه گرديد .درپايان ازشركت كنندگان آزمون بعمل آمده ونتايج درپرونده پرسنلي كاركنان درج مي گردد.


نظرات

نظر دهید...