برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

برگزاري كلاس آموزشي بي اختياري ادراري

مدرس : استاد جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص اورولوژي ومدير عامل مركز
گروه هدف : تمامي كاركنان بويژه كاركنان بخش درمان
تاريخ 21 ارديبهشت ماه ازساعت 12.30لغايت 14/30
متن خبر :
بسمه تعالي
درادامه برگزاري دوره هاي بازآموزي وآموزشي جهت توانمند سازي كاركنان اين مركزوهمگام با اجراي سنجه هاي اعتبار بخشي وتاكيد فراوان بر آموزشهاي ضمن خدمت جهت كاركنان بخصوص كاركنان بخش درمان ، درتاريخ 21/2/1402 كلاس آموزشي بي اختياري ادراري جهت كاركنان در دفتر مديرعامل برگزار گرديد.اين كلاس ازساعت 12.30 لغايت 14/30 توسط استاد جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص محترم اورولوژي ومديرعامل مركز همراه با تشريح آناتومي واسلايد وفيلم آموزشي همراه با سخنراني برگزارشد ودر پايان به سوالات حاضرين پاسخ داده شد وپس از آزمون مقرر گرديدگواهي شركت در آزمون درپرونده پرسنلي شركت كنندگان درج گردد.ضمن باتوجه به ارزشيابي دوره اي كاركنان ولزوم اخذ امتياز شركت در كلاس باز آموزي درارزشيابي ،همكاراني كه دراين دوره ها شركت نداشته اند كسر امتياز خواهند شد.


نظرات

نظر دهید...