درباره ما

مرکز جراحی محدود دی

اين مركز فعاليت خود را از بهمن ماه سال 1393 آغاز نموده است و داراي بخش هاي زير مي باشد:

1.  اداري (طبقه دوم )2.اتاق عمل (طبقه سوم )

3.بخش جراحي (طبقه چهارم )

و به صورت هيئت مديره اي در قالب شركت تعاوني مشغول به كار مي باشد.

اعضاي هيئت مديره:

1:جناب آقاي دكتر  محمود رضا باغي نيا (مدير عامل)

2. جناب آقاي دكتر داود عابدي(رياست هيئت مديره)

3. جناب آقاي دكتر  اسماعيل حسيني (عضو هيئت مديره)

4. جناب آقاي دكتر مسعود اسدي(عضو هيئت مديره )

5. جناب آقاي دكتر طبائيان (عضو هيئت مديره)

 

 

مسئول فني  كلينك دي

1.جناب آقاي دكتر محمود رضا باغي نيا(شبانه روزي )