جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

 جلسه آموزشي اشتباهات رایج در بیهوشی

برگزاري دوره باز آموزي ويژه كاركنان - اشتباهات رايج در هوشبري

 باهدف افزايش وارتقاء سطح علمي كاركنان ودرادامه برگزاري كلاسهاي آموزشي ويژه پرسنل  وبا عنايت به لزوم اجرايي نمودن سنجه هاي اعتباربخشي دربخش آموزش وتوانمند سازي كاركنان درتاريخ 10/02/1402كلاس آموزشي باعنوان اشتباهات رايج درهوشبري توسط استاد جناب آقاي دكتر حسيني متخصص بيهوشي دردفتر مديرعامل باحضور كاركنان مركز وبويژه كارشناسان هوشبري مركز برگزارشد دراين جلسه ضمن بيان اورژانس هاي فشارخون ولزوم بررسي وضعيت بيمار قبل از عمل جراحي آخرين متد راههاي پيشگيري وكاهش فشارخون اقدامات ضروري در بيماران باريسك بالا ارائه گرديد .ودرپايان از شركت كنندگان آزمون بعمل آمد .


نظرات

نظر دهید...