برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان زگيل هاي تناسلي ومراقبت هاي پيشگيرانه وراههاي تشخيص ودرمان

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان زگيل هاي تناسلي ومراقبت هاي پيشگيرانه وراههاي تشخيص ودرمان

‌ برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان زگيل هاي تناسلي ومراقبت هاي پيشگيرانه وراههاي تشخيص ودرمان  

درادامه برگزاري كلاس هاي آموزشي درراستاي  توانمند سازي كاركنان مركز وبخصوص كاركنان واحدهاي درماني درتاريخ 1401/11/13ازساعت 12/30 لغايت 13/30آموزشي باعنوان زگليل هاي تناسلي ومراقبت هاي پيشگيرانه وراههاي تشخيص ودرمان   توسط جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص محترم جراحي اورولوژي  مركز درمحل دفتر مديرعامل باحضور كاركنان درماني از بخشهاي اتاق عمل وجراحي وساير كاركنان برگزار گرديد .دراين كلاس آموزشي ابتدا جناب آقاي دكتر باغي نيا  دراين خصوص ازطريق پاورپوينت و تصويري دراين خصوص سخنراني نموده و با توجه به موضوع جلسه واهميت رعايت نكات بهداشتي وجلوگيري از انتشار اين بيماري بخصوص در سنين جواني سخنان بسيار كاربردي ومبسوطي بيان فرمودند  درپايان به سوالات شركت كنندگان پاسخ دادند .در انتهاي جلسه از حاضرين امتحان بعمل آمده و جهت ايشان گواهي شركت در بازآموزي صادر ودر پرونده پرسنلي درج گرديد.

 


نظرات

نظر دهید...