در حاشيه افتتاح 888 طرح بخش تعاون به صورت ويدئو كنفرانس در سراسر كشور از مدير عامل شركت تعاوني آسان التيام طب شاخص استان مركزي تقدير شد .

در حاشيه افتتاح 888 طرح بخش تعاون به صورت ويدئو كنفرانس در سراسر كشور از مدير عامل شركت تعاوني آسان التيام طب شاخص استان مركزي تقدير شد .

 با حضور استاندار مركزي ، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استانداري ، مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان در حاشيه افتتاح 888 طرح بخش تعاون به صورت ويدئوكنفرانس در سراسر كشور از مدير عامل شركت تعاوني آسان التيام طب تعاوني شاخص استان مركزي تقدير شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


نظرات

نظر دهید...