برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

برگزاري نشست هم انديشي درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتباربخشي

درتاريخ 18مردادماه سال جاري درادامه رايزني وجلسات هم فكري درخصوص آمادگي واحدهاي مختلف جهت اعتبار بخشي جلسه اي باحضور واحدهاي مختلف از اسناد ومالي واداري و بخش جراحي واتاق عمل دردفتر مديرعامل با رياست مديرعامل جناب آقاي دكترباغي نيا برگزارشد .دراين جلسه ابتدا مديرعامل سخناني درخصوص اهميت آمادگي واحدهاي مختلف دراين خصوص ايراد فرموده وازتمام واحدها خواستارآمادگي دراين خصوص شدند .سپس كارشناس محترم اعتباربخشي گزارش سفرخود به شهرستان همدان رادراين خصوص ارائه نموده وبه بيان انتظارات تيم ارزياب پرداختند درپايان  مجددا تاكيد شد تمام واحدها موارد مطروحه دراين خصوص را بدقت لحاظ نمايند .لازم به ذكراست مقرر شد جلسات تكميلي دراين خصوص بصورت مداوم ادامه داشته باشد.


نظرات

نظر دهید...