جلسه آموزشي سرم تراپي

جلسه آموزشي سرم تراپي

 

 

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آشنايي با انواع سرم و سرم تراپي و موارد منع مصرف 

درادامه برگزاري كلاس هاي آموزشي درراستاي  توانمند سازي كاركنان مركز وبخصوص كاركنان واحدهاي درماني درتاريخ 1401/10/28ازساعت 12/30 الي 13/30كلاس آموزشي آشنايي با انواع سرم و سرم تراپي و موارد منع مصرف  و اقدامات لازم دراين خصوص توسط جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص محترم جراحي اورولوژي  مركز درمحل دفتر مديرعامل باحضور كاركنان درماني از بخشهاي اتاق عمل وجراحي وساير كاركنان برگزار گرديد .دراين كلاس آموزشي ابتدا جناب آقاي دكتر باغي نيا  دراين خصوص ازطريق پاورپوينت و تصويري دراين خصوص سخنراني نموده و با توجه به موضوع جلسه واهميت مايع درماني دربيماران هاي ريسك وموارد منع مصرف سرم سخنان بسيار كاربردي ومبسوطي بيان فرمودند  درپايان به سوالات شركت كنندگان پاسخ دادند .در انتهاي جلسه از حاضرين امتحان بعمل آمده و جهت ايشان گواهي شركت در بازآموزي صادر ودر پرونده پرسنلي درج گرديد.


نظرات

نظر دهید...