برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

برگزاري كلاس بازآموزي با عنوان آنوركتال ومراقبت هاي مربوطه

درادامه برگزاري كلاس هاي آموزشي درراستاي  توانمند سازي كاركنان مركز وبخصوص كاركنان واحدهاي درماني درتاريخ 1401/10/29ازساعت 12/30  لغايت 13/30كلاس آموزشي مراقبتهاي پيشگيرانه درخصوص بيماريهاي آنوركتال وراههاي درمان و اقدامات لازم دراين خصوص توسط جناب آقاي دكتر اسدي متخصص محترم جراحي عمومي مركز درمحل دفتر مديرعامل باحضور كاركنان درماني از بخشهاي اتاق عمل وجراحي وساير كاركنان برگزار گرديد .دراين كلاس آموزشي ابتدا جناب آقاي دكتر اسدي دراين خصوص ازطريق پاورپوينت و تصويري دراين خصوص سخنراني نموده ودرپايان به سوالات شركت كنندگان پاسخ دادند .در انتهاي جلسه از حاضرين امتحان بعمل آمده و جهت ايشان گواهي شركت در بازآموزي صادر ودر پرونده پرسنلي درج گرديد.


نظرات

نظر دهید...