كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

كلاس آموزشي اورژانسهاي ارولوژي

درادامه برگزاري كلاسهاي آموزشي ويژه توانمندسازي كاركنان درماني مركز درتاريخ هاي 29 و30 شهريور سال جاري چهارشنبه وپنج شنبه بصورت دو كلاس مجزا جهت آقايان وخانمها ازساعت 12لغايت 13/30 درمحل دفتر مديرعامل توسط استاد جناب آقاي دكتر باغي نيا متخصص اورولوژي ومديرعامل مركز برگزارگرديد .دراين كلاس آموزشي ايشان به بيان اورژانسهاي اورولوژي پرداخته ومخاطرات والزامات مواجهه با مشكلات اورولوژي رابراي شركت كنندگان مطرح كردند .دراين دوره كه با حضور بيشتركادردرمان مركز برگزارشد شركت كنندگان سوالاتي رامطرح كه توسط مدرس محترم پاسخ داده شد .نهايتا درساعت 13/30 پايان يافت .


نظرات

نظر دهید...