كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

 كلاس آموزشي بيماريهاي چشم

باتوجه به اهميت مراقبتهاي قبل وبعداز عمل چشم ونظر به فعاليت مركزدرخصوص اعمال جراحي چشم كلاس آموزشي دراين خصوص ويژه كاركنان بخصوص كادردرمان درتاريخ دوشنبه دهم مهرماه سال جاري ازساعت 13لغايت 14/30دردفتر مديرعامل توسط استاد دكتر رضائيان متخصص چشم برگزارگرديد.دراين كلاس ابتدا ايشان به اهميت مراقبتهاي قبل وبعد عمل در بيماريهاي چشم اشاره كرده واعمال شايع چشم رادر مراكزدي كلينيك براي حاضرين به اختصار شرح دادند .وضمن توضيح روشها وتكنيك هاي جديد دراين خصوص به بيان نكات مورد توجه دراين خصوص پرداختند ودرپايان جلسه به سوالات حاضرين دراين زمينه پاسخ دادند.  


نظرات

نظر دهید...