برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

برگزاري كارگاه آموزشي مقابله با بحران – آتش سوزي

باهدف آمادگي و كسب مهارت هاي تخصصي در مقابله با بلايا كارگاه آموزشي توسط همكاران محترم سازمان آتش نشاني درتاريخ 1402/06/10درمحل سازمان آتش نشاني مستقر در كوي مصطفي خميني جهت 20 نفر از كاركنان مركز برگزارگرديد .دراين كارگاه كه بصورت تئوري وعملي برگزارگرديد شركت كنندگان با اصول اوليه مقابله با بحران وروشهاي مختلف اطفاء حريق آشنا شده وبايد ها ونبايدها در حريق هاي گسترده بصورت فيلم واسلايد به مخاطبين اطلاع رساني گرديد.سپس در محوطه سازمان آتش نشاني بصورت عملي اطفاء حريق توسط كاركنان با كپسول انجام شد.اين كارگاه بمدت دوساعت وسي دقيقه بطول انجاميد.لازم به ذكر است درسال گذشته نيز كارگاه آموزشي اطفا حريق جهت نيمي از پرسنل برگزارشده وگواهي شركت در كارگاه جهت ايشان صادر گرديده است


نظرات

نظر دهید...