برگزاري كميته اخلاق

 برگزاري كميته اخلاق

 

 

باتوجه به اهميت برخورد با ارباب رجوع وحفظ شان وجايگاه مراجعين به مركز ودرادامه برگزاري كميته هاي تخصصي اعتباربخشي درتاريخ تيرماه ماه سال جاري با حضور مديرعامل محترم كلينيك واعضاي تخصصي كميته اخلاق نشست هم انديشي وبررسي توسعه اخلاق مداري و ارتقاء ميزان رضايتمندي ارباب رجوع كميته تخصصي مذكور ازساعت 13 لغايت 14.30 روز 14 تيرماه دردفتر مديرعامل محترم برگزارگرديد دراين جلسه ابتدا مديرعامل محترم ضمن بيان اهميت اخلاق مداري درمركز همگان را به رعايت اخلاق وحفظ شان ارباب رجوع دعوت نموده ونكات مهمي رادراين خصوص بيان نمودندسپس  مدير داخلي ودبير كميته مطابق دستوركارجلسه ابتدا پيگيري مصوبات جلسه قبل را مطرح وسپس مواردي كه مرتبط با كميته بود ازسوي اعضامطرح گرديد.ومواردي مصوب گرديد.جلسه درساعت 14/30 پايان يافت.


نظرات

نظر دهید...