برگزاري كميته كنترل عفونت

برگزاري كميته كنترل عفونت

بدنبال برگزاري كميته هاي تخصصي درمركز وهمگام با پيگيري اعتباربخشي درمركز كميته كنترل عفونت مركز در مردادماه 1402 به تاريخ 25 /5 ازساعت 13لغايت 14.30با حضور مديرعامل محترم واعضاء كميته دردفتر مديرعامل برگزار گرديد.دراين جلسه كه باحضور اعضاي كميته ومديرعامل محترم برگزارگرديد ابتدامديرعامل مركز طي سخناني براهميت كنترل همه جانبه عفونت بخصوص در اتاق عمل وبخش جراحي تاكيد نموده وخواستار تلاش همگان در اتخاذ روشهاي جديد دراين خصوص شدند .سپس مديرداخلي مركز بعنوان دبير كميته با توجه به دستوركارجلسه ابتدا به برسي مصوبات جلسه قبل پرداخته ومواردبررسي گرديد سپس اعضاي كميته ضمن بيان مشكلات ونيازهاي خود پرداخته ودرخصوص اين موضوع راهكارهايي پيشنهاد كردند .براين اساس مقرر شد موارد پيگيري وكمبودهاي مركز دراين خصوص درحد امكان رفع گردد.جلسه درساعت 14/30 پايان يافت.


نظرات

نظر دهید...