نشست تخصصي بروزرساني پورتال

نشست تخصصي بروزرساني پورتال

درادامه بررسي وكاركارشناسي باهدف  ارتقاء و توانمند سازي جايگاه اينترنتي مركزكه  از ابتداي سال جاري بطورجدي آغاز شده و نظربه اهميت حضور هرچه بهتر درفضاي مجازي وارائه دستاوردها وقابليت هاي مركز و هم چنين تعامل بيشتر با مراجعين وايجاد فضاي امن وبروز جهت ارائه دستاوردهاوتوانمنديهاي تخصصي پزشكان محترم مركز  وامكان ارتباط بهتر مراجعين  با متخصصين   وهمچنين راهكارهايي كه امكان سهولت دردسترسي مراجعين به اطلاعات موردنيازرا درحداقل زمان ميسر نمايد ، نشست تخصصي با حضورمديرعامل محترم ومديرداخلي ومسئول ITمركز با مديرعامل وكارشناس محترم يكي از شركتهاي مجرب دراين زمينه درتاريخ 20 شهريور دردفتر مديرعامل برگزار گرديد. دراين نشست تخصصي سه ساعته ضمن بررسي نقاط ضعف سايت فعلي نيازمنديهاي جديد مركز مطرح ودرخصوص موارد درخواستي بصورت ريز وبا بررسي جزئيات رايزني ومذاكره شد .وانتظارات مديرعامل محترم ومسئول محترم فناوري كلينيك بصورت مكتوب به ايشان ارائه شد ومقرر شد دراسرع وقت دراين خصوص ازسوي شركت اعلام نظر گردد.اين جلسه درساعت 14/45 دقيقه پايان يافت .


نظرات

نظر دهید...