:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

:برگزاري كلاس آموزشي تغذيه 2

درادامه برگزاري كلاسهاي توانمند سازي كاركنان درتاريخ چهارشنبه 18مرداد ماه 1402 دومين جلسه مربوط به كلاس آموزشي باعنوان تغذيه ونقش آن درسلامتي بخش دوم برگزارگرديد .دراين كلاس آموزشي كه با شركت كاركنان واحدهاي مختلف دردفتر مديرعامل وتوسط جناب آقاي دكترباغي نيا برگزارگرديد ابتدا ايشان درادامه جلسه اول به نقش تغذيه دربيماريهاي گوارش ، اورولوژي پرداختند  وسپس به تفضيل درخصوص مواردمنع مصرف دراين بيماران  ورژيم هاي غذايي مناسب دراين بيماران  والزامات تغذيه اي دراين خصوص پرداخته وباتوجه به ابتلا بيشترافراد به كبد چرب بصورت كامل علل ومخاطرات وراههاي پيشگيري از آن رابيان كردندو مطالب مبسوطي بيان نموده ودرپايان به سوالات شركت كنندگان پاسخ دادند وازشركت كنندگان سوال شد.


نظرات

نظر دهید...