برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

 برگزاري كارگاه تخصصي مقابله با بلايا وزلزله

با هدف آشنايي وتوانمدسازي كاركنان با حمايت مديرعامل محترم كارگاه تخصصي مقابله با بلايا دردوجلسه متوالي درتاريخهاي هشتم ونهم شهريورسال جاري ازساعت 13 لغايت 14/30 دردفتر مديرعامل با حضور كاركنان ومدرس جمعيت هلال احمر دردفتر مديرعامل برگزارگرديد .دراين كارگاه دوروزه به بيان الزامات واقدامات افراد درمواجه با بلايا وبخصوص زلزله پرداخته شد وراههاي مقابله درجهت كاهش تلفات جاني ومالي بيان گرديد .دراين كارگاه دوروزه بيشتر كاركنان مرك حضور داشتند وبا ايشان ازطرف جمعيت هلال احمر گواهي شركت  اعطا گرديد


نظرات

نظر دهید...