برگزاري كميته تخصصي ايمني

برگزاري كميته تخصصي ايمني

بدنبال برگزاري منظم كميته هاي تخصصي در مركز همگام با دستورالعمل هاي اعتباربخشي مراكز محدود درتاريخ 1402/06/08 ازساعت 13 لغايت 14/30 كميته تخصي ايمني درمركز باحضور اعضاي كميته ومديرعامل محترم دردفتر ايشان برگزار گرديد.دراين كميته كه از زيركميته هاي تخصصي اعتبار بخشي نيز مي باشد درابتداي جلسه مديرعامل محترم طي سخناني براهميت ايمني بيمار وكاركنان درمركز تاكيد نموده وضمن بيان مطالب ارزشمندي به نتايج ارزنده حفظ ايمني درمركز پرداختند وضمنا عواقب عدم حفظ ايمني درمراكز درماني را برشمردند.سپس مديرداخلي ودبير كميته براساس دستوركارجلسه به بررسي مصوبات جلسه قبل پرداخته وسپس اعضعي كميته مطالب مربتبط با كميته را ازديدگاه وموقعيت كاري بيان نمودند .درانتهاي جلسه موارداعزام بيمار درچند ماه سال جاري وعلل آن موردبررسي قرارگرفت.


نظرات

نظر دهید...