بازديد آقاي دكتر ايزدپناه مديرنظارت واعتباربخشي دانشگا ه علوم پزشكي اراك ازكلينيك دي

 بازديد آقاي دكتر ايزدپناه مديرنظارت واعتباربخشي  دانشگا ه علوم پزشكي  اراك ازكلينيك دي

امروز بيستم شهريورماه 1402 دوشنبه ازساعت نه وسي دقيقه آقاي دكتر ايزد پناه مديرنظارت بردرمان واعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي اراك بهمراه كارشناسان اين حوزه از اين مركز بازديد كردند .دراين بازديد مديرعامل محترم كلينيك جناب اقاي دكتر باغي نيا ضمن بيان نقطه نظرات خود به مشكلات وكمبودهاي مراكزدي كلينيك اشاره كرده وضمن تشكراز زحمات كارشناسان اين حوزه خواستار همكاري دانشگاه با مراكز خصوصي شدند .سپس به اتفاق هيئت همراه از اتاق عمل ،بخش جراحي ،واحدهاي بايگاني وانبار واسناد پزشكي و..بازديد بعمل آورده ومذاكراتي دراين خصوص با مديرعامل داشتند .اين بازديد بمدت يكساعت بطول انجاميد.


نظرات

نظر دهید...